Organizimi dhe funksionimi i Bashkisë

1 – ORGANIZIMI ADMINISTRATIVO – TERRITORIAL, MISIONI DHE FUNKSIONET 

 

     
     1.1 – NDARJA ADMINISTRATIVO – TERRITORIALE
     1.2 – TË DREJTAT, PËRGJEGJËSITË DHE MISIONI
     1.3 – FUNKSIONET

2 – ORGANI PERFAQESUES I BASHKISË, KB

     
      2.1- PËRBERJA DHE STRUKTURA
     2.2 – FUNKSIONI I KESHILLIT BASHKIAK
     2.3 – DETYRAT DHE KOMPETENCAT
     2.4 – RREGULLORJA E KB

3 – ORGANI PERFAQESUES I BASHKISË, KB


4 – ORGANI EKZEKUTIV (KRYETARI I BASHKISE)

 

Kryetari i Bashkise Kolonje

 

5 – ADMINISTRATA E BASHKISË


6 – MEKANIZMAT MONITORUES DHE TË KONTROLLIT


7 – KERKESA, ANKESA, SINJALIZIME DHE VËREJTJE QE LIDHEN ME VEPRIMET OSE MOSVEPRIMET E ORGANEVE DHE ADMINISTRATËS 


8 – STATISTIKAT VENDORE

  • Kalendari i Publikimit te statistikave vendore
  • Statistikat vendore me te dhenat kyc te bashkise sipas fushave kryesore dhe te ndara sipas gjinise
  • Struktura pergjegjese ne bashki per mbledhjen dhe perpunimin e statistikave vendore

9 –LEGJISLACIONE 


AlbaniaUSA