Sherbimet që ofron zyra e arkives.

 

1-Te ardhurat per pension per ish-komunat(per arsimin dhe shendetesine)

2-Ditet me raport dhe leje lindje

3-Fotokopje dhe njehsimi me origjinalin te gjitha llojet e dokumentave qe ndodhen ne arkive(si nderrim emri dhe mbiemri per bashkine,etj).

4-Fotokopje dhe njehsim me origjinalin te gjitha llojet e dokumentave qe ndodhen ne arkive per ish-komunat.

5-Perpunimi tekniko-shkencor i dokumentave,dorezimi ne arkivin shteteror dhe sasia e paperpunuar e tyre.

6-Perpunimi,hartimi i listave te vecimit dhe asgjesimi i dokumentave me afat ruajtjeje te perkoheshme.

7-Ngritja dhe funksionimi i komisionit te ekspertizes,si dhe hartimi i listes konkrete me afatet e ruajtjes se dokumentave te institucionit(sipas”Normave tekniko-profesionale”).

8-Fotokopje dhe njehesim me origjinalin te vendimeve te Keshillit te Bashkise,te Keshillit te ish-komunave dhe te gjitha llojet e tenderave.

9-Perpunimi i te gjitha llojeve te dokumentave dhe te dokumentave masive dhe ndarja neper lista vecimi sipas afatit te ruajtjes.(RHK me vete,ato qe ruhen 25 vjet me vete,ato qe ruhen 10 vjet me vete,ato qe ruhen 5 vjet me vete dhe plotesimi i afatit te shfrytezimit).

10-Kthim pergjigje i te gjitha shkresave te ardhura nga institucionet.

11-Rinumerimi i dokumentave qe dorezohen ne arkivin shteteror,dhe i dokumentave me afat ruajtje te perkohshme.Plotesimi i proces-verbalit perfundimtar.

 

 

LISTA E DOKUMENTAVE

1-Dokumentat qe duhen per rillogaritjen e te ardhurave per pension

a-Kerkese per vitet e punes,vendin dhe profesionin ku ka punuar.

b-Kerkese e protokolluar

c-Mandat arketimi qe ka paguar tarifen perkatese

d-Fotokopje te librezes se punes

e-Fotokopje te kartes se identitetit

 

2-Ditet me raport dhe me leje lindje

a-Kerkese per vitin qe ka qene me leje lindje

b-Vendin ku ka punuar ne kohen qe ka marre lejen e lindjes

c-Fotokopje te kartes se identitetit dhe afatin sa ka zgjatur leja e lindjes

 

3-4 -Njehesim me origjinalin te dokumentave te arkives

a-Kerkese per llojin e dokumentit

b-Fotokopje te kartes se identitetit

c-Vendin ku eshte hartuar dokumentit

 

5-9 -Perpunimi i te gjitha llojeve te dokumentave

a-Kerkese nga kryetarja e komisionit te ekspertizes

b-Kerkese nga komisioni i ekspertizes se ngritur per kete qellim

 

10-Rinumerimi i dokumentave qe dorezohen ne arkivin shteteror dhe i dokumentave me afat ruajtje te perkohshme 

a-Kerkese nga pergjegjesja e arkivit shteteror per dorezimin

b-Llojin e dokumentit dhe afatin e dorezimit

 

AlbaniaUSA