Me Vendimin Nr.65 datë 11/09/2019 Këshilli i Bashkisë Kolonjë ka vendosur Komisionet e përhershme të Bashkisë Kolonjë me emërtimet dhe përbërjen e mëposhtëme:

 

a.Komisioni i Mandateve dhe Votimit

I.Znj.Luiza Qipo (K)   II.Z.Edrion Ajazi (S)    III.Znj.Alma Zeneli (A)

 

b.Komisioni për barazinë gjinore dhe përfshirjen sociale

I.Znj.Elisabeta Dake (K)    II.Znj.Aurela Rustemi(S)   III.Znj.Alma Zeneli (A)

 

c.Komisioni i Turizmit,Agroturizmit,Arsimit,Kultures dhe Sportit

I.Znj.Zamira Meto (K)   II.Z.Alfredi Lazi (S)   III.Z.Lorenc Gjergo (A)

 

d.Komisioni Juridik dhe Administrimit

I.Z.Lorenc Gjergo(K)   II.Znj.Donika Xhelili (S)   III.Z.Edrion Ajazi(A)

 

e.Komisioni i Ekonomisë,Financave,Buxhetit dhe Tatim-Taksave

I.Znj.Luiza Qipo (K)     II.Z.Vladimir Malushi (S)     III.Znj.Alma Zeneli (A)

 

f.Komisioni i Zhvillimit të Territorit,Bujqësisë,Pyjeve,Kullotave dhe Pronave

I.Z.Ali Laho (K)     II.Z.Shkelqim Isufi  (S)   III.Znj.Zamira Meto (A)

 

g.Komisioni i Shëndetësise,Cështjeve Sociale dhe Ndihmës Ekonomike

I.Z. Fredi Shehu (K)    II. Znj.Fatime Malushi (S)    III. Znj.Aurela Rustemi (A)

 

 

Vendimin mund ta aksesoni online nëpërmjet linkut :  Vendimi Nr.65

AlbaniaUSA