Njoftim i rëndësishëm

NJOFTIM

 

Bashkia Kolonjë njofton gjithë qytetarët se duke filluar nga data 1 Maj 2022 gjithë shërbimet për qytetarët do të ofrohen online nëpërmjet portalit e-Albania.

Llogarinë tuaj në e-Albania,mund ta hapni me nr.e kartës suaj të identitetit dhe duke përdorur një adresë email-i dhe nr.tuaj të telefonit.Hapat e regjistrimit janë të thjeshta,në gjuhën shqipe për çdo hap që duhet të ndiqni.

Nisur nga sa më sipër,nuk do të jetë më e nevojshme që qytetari të paraqitet fizikisht pranë ambienteve të bashkisë.

Për çdo shërbim që ju nevojitet,aksesoni portal-in dhe aplikoni aty për shërbimin e kërkuar.Përgjigjia do t’ju vijë gjithashtu online në llogarinë tuaj në e-Albania.

 

 

Ju faleminderit!

Për ankesa/vërejte lidhur me listat e subjekteve përfituese të ndërtimeve të legalizuara

Drejtoria Vendore e ASHK Korçë,ka miratuar Vendimet për legalizimin e ndërtimeve pa leje në favor të subjekteve të mëposhtëme:

 

Nr. Vendimi Datë e Vendimit Subjekti përfitues Adresa Nr.Pasurisë Zona Kadastrale
122 22.02.2021 NAILE SALI CENKO ERSEKE 1/1042 1594
123 22.02.2021 NAILE SALI CENKO ERSEKE 1/1041 1594

 

Për çdo ankesë/vërejtje që subjektet e interesuara mund të kenë lidhur me vendimin e legalizimit,janë të lutur t’i drejtohen strukturës së posaçme të ankimeve në Drejtorinë e Përgjithshme të ASHK.

Gjithashtu për çdo informacion,vërejtje apo ankesë drejtojuni pranë sporteleve të Bashkisë Kolonjë për të depozituar ankesën brenda 30 ditëve duke nisur nga data e sotme e publikimit(23 mars 2021).

Adresa e Bashkisë Kolonjë:Bashkia Kolonjë
Sheshi “Rilindja”
Orari : 08:00-16:00

Ose në adresat email:  bashkia.kolonje@gmail.com ; info@kolonja.gov.al

Për ankesa/vërejte lidhur me listat e subjekteve përfituese të ndërtimeve të legalizuara

Drejtoria Vendore e ASHK Korçë,ka miratuar Vendimet për legalizimin e ndërtimeve pa leje në favor të subjekteve të mëposhtëme:

Nr. Vendimi Datë e Vendimit Subjekti përfitues Adresa Nr.Pasurisë ;Zona Kadastrale
48 26.01.2021 KUJTIM HASAN ISA
LINDITA RUSHIT ISA
ERSEKE 7/69/ND-101 1594
55 28.01.2021 PETRIT HYSEN FEJZO
VERA MYTEREM FEJZO
ERSEKE 1/1045 1594
80 29.01.2021 KOSTANDIN PASKAL LOLI
FROSINA SOTIR LOLI
ERSEKE 2/1040 1594

 

Për çdo ankesë/vërejtje që subjektet e interesuara mund të kenë lidhur me vendimin e legalizimit,është i lutur t’i drejtohet strukturës së posaçme të ankimeve në Drejtorinë e Përgjithshme të ASHK.

Gjithashtu për çdo informacion,vërejtje apo ankesë drejtojuni pranë sporteleve të Bashkisë Kolonjë për të depozituar ankesën brenda 30 ditëve duke nisur nga data e sotme e publikimit.

Adresa e Bashkisë Kolonjë:Bashkia Kolonjë
Sheshi “Rilindja”
Orari : 08:00-16:00

Ose në adresat email:  bashkia.kolonje@gmail.com ; info@kolonja.gov.al

Për ankesa/vërejte lidhur me depozitimin e kërkesës pranë ASHK Korçë nga subjekti Emine Bektash Radomi

Pranë Drejtorisë Vendore të ASHK Korçë,është paraqitur një aplikim nga Znj.Emine Bektash Radomi për një objekt të ndodhur në Zonën Kadastrale 1594 Ersekë,Nr.I Pasurisë 7/92/1.

Më poshtë gjeni të dhënat e kërkesës së subjektit dhe geplanin.

 

Drejtoria Vendore ASHK Korce

 

Për çdo ankesë/vërejtje që mund të keni lidhur me çështjen jeni të lutur të drejtoheni pranë Njësisë Administrative ku gjendet pasuria e mësipërme,apo pranë sporteleve të Bashkisë Kolonjë për të depozituar ankesën brenda 30 ditëve duke nisur nga data e sotme(01.02.2020) e publikimit.

Adresa e Bashkisë Kolonjë:

Bashkia Kolonjë
Sheshi “Rilindja”
Orari : 08:00-16:00

Ose në adresën email:  bashkia.kolonje@gmail.com ose info@kolonja.gov.al

SHPALLJE INTERESI

4Plus Project - Αρχική                                                             “Project co-funded by the European Union”

 

SHPALLJE INTERESI

Për proçedurën”EKSPERTIZË TEKNIKE NË DIZENJIMIN APLIKACIONIT TË TELEFONIT PËR NJOFTIMIN E QYTETARËVE DHE TURISTËVE NË SITUATA EMERGJENCE”, NË KONTEKST TË ZABATIMIT TË PROJEKTIT “4 PLUS” KOLONJË, ALBANIA.

TECHNICAL EXPERTISE IN DESIGNING MOBILE APPLICATION FOR CITIZENS AND TOURISTS IN EMERGENCY SITUATIONS IN THE FRAME OF THE IMPLEMENTATION OF 4 PLUS PROJECT, KOLONJE, ALBANIA

Ofertat janë të hapura për të gjithë ofertuesit të cilët:

1.Kanë aftësinë ligjore për të lidhur një kontratë;
2.Nuk janë subjekt i procedurave ligjore apo falimentimi;
3.Nuk kanë aktivitet biznesi të pezulluar nga  autoriteti kombëtar;
4.Te kete objekt aktiviteti  tek  Ekstrakti i rregjistrit Kombetar edhe  shitje blerje pajisje
kompjuterike apo pëpunim i të dhënave kompjuterike,programim,implementim,mirëmbajtje e
programeve kompjuterike,realizimi I projektimit dhe instalimit te sistemeve te menaxhimit
elektronik.
5. Kanë përmbushur çdo detyrim për të paguar taksat dhe kontributet e sigurimeve shoqërore
brenda vendit ku ata operojnë;
6. Nuk janë në konflikt interesi me këtë kërkesë prokurimi;
7. Nuk janë subjekt i pezullimi nga Komisioni i Bashkimit Evropian;

Të interesuarit të dorëzojnë dokumentat (certificatën e rregjistrimit) brenda këtij afati kohor
28/01/2021 – 17/02/2021 në adresën e mëposhtme:
Aurela Cani
Bashkia Kolonjë

 

“The Interreg IPA CBC Programme “Greece – Albania 2014 – 2020” supports the cooperation between the two countries. Under a common fund, the two countries join forces and capitalize on the advantages of the cross-border region to achieve benefits for both countries”.

KRWM – Sondazh mbi ndërgjegjësimin publik

KRWM_Administrimi i Mbetjeve të Qarkut Korcë,ka lançuar një sondazh online për të matur e vlerësuar ndikimin që do të kenë aktivitete e planifikuara në rritjen e ndërgjegjësimit të publikut dhe promovimin e KRMV,në kuadër të zbatimit të masave për komunikimin dhe marrëdhëniet me publikun.
Sondazhi mund të aksesohet duke klikuar në linkun e mëposhtëm:

KRWM – Sondazh mbi ndërgjegjësimin publik

Shpallje Interesi

Project - NET METERING

“Project co-funded by the European Union”
“The Interreg IPA CBC Programme “Greece – Albania 2014 – 2020” supports the cooperation between the two countries. Under a common fund, the two countries join forces and capitalize on the advantages of the cross-border region to achieve benefits for both countries”.

Në kuadër të implementimit të projektit “NET METERING”,Kolonjë,Albania,Bashkia Kolonjë shpall Proçedurën për :Shërbim Ekspertize e Jashtme për hartimin dhe zhvillimin e materialeve të komunikimit&promovimit të projektit në kuadër të zbatimit të projektit ” NET METERING”” Kolonjë, Albania.

(Contract title: <“EXTERNAL EXPERTISE FOR DESIGNING AND DEVELOPMENT OF PROJECT COMUNICATION & PROMOTION MATERIAL IN THE CONTEXT OF THE NET METERING PROJECT, KOLONJE, ALBANIA”>  ) Publication reference: A2-1.3-3/NET-Ss_05

Të interesuarit të dorëzojnë dokumentat:Shprehje Interesi,Kontrata të ngjashme,Ekstrakt QKR, brenda këtij afati kohor 23/12/2020 – 08/01/2021 ora 16 :00.
Dorëzimi i dokumentave mund të bëhet dorazi ose me postë në adresën e mëposhtëme:

Bashkia Kolonje,Sheshi Rilindja
Kolonjë, Albania 7401

Ose me email në adresën : bashkia.kolonje@gmail.com

Njoftim nga Zyrat e Postës Shqiptare në Kolonjë, për tërheqjen e pensionit!

Të dashur qytetarë!
Në kuadër të masave të marra për shkak të pandemisë COVID-19 për eleminimin e rradhëve dhe grumbullimeve masive që krijohen pranë Zyrave të pagesave të pensioneve, Posta Shqiptare duke filluar nga data 1 dhjetor 2020 dhe në vijim, shërbimn e pagesave të pensioneve do ta kryejë në adresë të pensionistëve.
Kërkojmë bashkëpunimin tuaj që të këshilloni prindërit dhe gjyshërit që të mos paraqiten në Zyrë Postare , si dhe t’i ndihmoni këta të fundit që për çdo paqartësi të na kontaktojnë në mënyrat tona të kontaktit si më poshtë:
  • Zyra postare Ersekë
+355 69 842 7735 Mirela Mitrollari
  • Zyra postare Leskovik
+355  69 784 2436 Rezarta Kardhiqi
Ju falenderojmë për bashkëpunimin dhe mirëkuptimin,
Posta Shqiptare Shpejt, Sigurt, Kudo!

Njoftim ZV ASHK KOLONJË

NJOFTIM

Në zbatim të ligjit nr. 111/2018 “Për kadastrën”, neni 20 dhe neni 53; ligjit nr. 20/2020, datë 5.3.2020 “Për përfundimin e proceseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërisë”, neni 2; ligjit nr. 33/2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme”, i ndryshuar, neni 25; VKM-së nr. 442, datë 18.7.2018 “Për përcaktimin e procedurës së kalimit të pronësisë dhe regjistrimit të pasurive të paluajtshme të ndërtuar deri në 10.8.1991 dhe të truallit funksional”, njoftojmë të gjithë qytetarët e interesuar që të aplikojnë për kalimin e pronësisë së objekteve të ndërtuar para datës 10.8.1991 dhe aplikim për legalizim të objekteve/shtesave informale.

– Aplikantët për kalimin e pronësisë së objekteve të ndërtuar para datës 10.8.1991 duhet të jenë të pajisur me mjet identifikimi, çertifikatë familjare të datës 10.8.1991 si dhe çdo dokument shtesë që disponojnë.

– Aplikantët për legalizim të objekteve/shtesave informale duhet të paraqesin mjet identifikimi, çertifikatë familjare me datën e deklarimit të ngritjes së ndërtimit, katër fotografi të objektit si dhe çdo dokument shtesë.

Aplikimet kryhen ditën e martë dhe ditën e enjte në orarin 12.00-14.00 pranë sportelit të ZV ASHK Kolonjë.

Platforma Interaktive e Projekt buxhetit 2021-2023

Bashkia Kolonje ju fton të bëheni pjesëmarrës në vendimmarrje! 

 

Platforma Interaktive e Projekt buxhetit 2021-2023 ju mundëson të kuptoni se sa do shpenzojmë në 3 vitet e ardhshme dhe për çfarë më konkretisht. Ky mekanizëm ofrohet në kuadër të përpjekjeve për të qenë më transparent dhe gjithëpërfshirës në vendimmarrje. Ju lutem na dërgoni komente, sugjerime në adresën: bashkia.kolonje@gmail.com , deri në daten  20 nentor 2020.

 

Klikoni linkun më poshtë, për të parë përmbledhjen e PBA të Bashkisë Kolonjë. 

 

 

PBA – Bashkia Kolonjë

 

Pyetsor për konsultimin e projekt buxhetit 2021-2023

Ky pyetsor merr mendimin tuaj në lidhje me shpërndarjen e fondeve dhe prioritet për shpenzim. Përfshirja juaj, mendimi dhe komentet tuaja mund të sjellin ndryshimin! Pyetsori do të qendroje aktiv deri në datën 20 Nentor.

 

Mbushe këtë pyetsor të shkurter dhe bëhu pjesë në vendimarrje TANI duke klikuar linkun më poshtë:​​

 

linku

AlbaniaUSA