Njoftim nga Zyrat e Postës Shqiptare në Kolonjë, për tërheqjen e pensionit!

Të dashur qytetarë!
Në kuadër të masave të marra për shkak të pandemisë COVID-19 për eleminimin e rradhëve dhe grumbullimeve masive që krijohen pranë Zyrave të pagesave të pensioneve, Posta Shqiptare duke filluar nga data 1 dhjetor 2020 dhe në vijim, shërbimn e pagesave të pensioneve do ta kryejë në adresë të pensionistëve.
Kërkojmë bashkëpunimin tuaj që të këshilloni prindërit dhe gjyshërit që të mos paraqiten në Zyrë Postare , si dhe t’i ndihmoni këta të fundit që për çdo paqartësi të na kontaktojnë në mënyrat tona të kontaktit si më poshtë:
 • Zyra postare Ersekë
+355 69 842 7735 Mirela Mitrollari
 • Zyra postare Leskovik
+355  69 784 2436 Rezarta Kardhiqi
Ju falenderojmë për bashkëpunimin dhe mirëkuptimin,
Posta Shqiptare Shpejt, Sigurt, Kudo!

Njoftim ZV ASHK KOLONJË

NJOFTIM

Në zbatim të ligjit nr. 111/2018 “Për kadastrën”, neni 20 dhe neni 53; ligjit nr. 20/2020, datë 5.3.2020 “Për përfundimin e proceseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërisë”, neni 2; ligjit nr. 33/2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme”, i ndryshuar, neni 25; VKM-së nr. 442, datë 18.7.2018 “Për përcaktimin e procedurës së kalimit të pronësisë dhe regjistrimit të pasurive të paluajtshme të ndërtuar deri në 10.8.1991 dhe të truallit funksional”, njoftojmë të gjithë qytetarët e interesuar që të aplikojnë për kalimin e pronësisë së objekteve të ndërtuar para datës 10.8.1991 dhe aplikim për legalizim të objekteve/shtesave informale.

– Aplikantët për kalimin e pronësisë së objekteve të ndërtuar para datës 10.8.1991 duhet të jenë të pajisur me mjet identifikimi, çertifikatë familjare të datës 10.8.1991 si dhe çdo dokument shtesë që disponojnë.

– Aplikantët për legalizim të objekteve/shtesave informale duhet të paraqesin mjet identifikimi, çertifikatë familjare me datën e deklarimit të ngritjes së ndërtimit, katër fotografi të objektit si dhe çdo dokument shtesë.

Aplikimet kryhen ditën e martë dhe ditën e enjte në orarin 12.00-14.00 pranë sportelit të ZV ASHK Kolonjë.

Platforma Interaktive e Projekt buxhetit 2021-2023

Bashkia Kolonje ju fton të bëheni pjesëmarrës në vendimmarrje! 

 

Platforma Interaktive e Projekt buxhetit 2021-2023 ju mundëson të kuptoni se sa do shpenzojmë në 3 vitet e ardhshme dhe për çfarë më konkretisht. Ky mekanizëm ofrohet në kuadër të përpjekjeve për të qenë më transparent dhe gjithëpërfshirës në vendimmarrje. Ju lutem na dërgoni komente, sugjerime në adresën: bashkia.kolonje@gmail.com , deri në daten  20 nentor 2020.

 

Klikoni linkun më poshtë, për të parë përmbledhjen e PBA të Bashkisë Kolonjë. 

 

 

PBA – Bashkia Kolonjë

 

Pyetsor për konsultimin e projekt buxhetit 2021-2023

Ky pyetsor merr mendimin tuaj në lidhje me shpërndarjen e fondeve dhe prioritet për shpenzim. Përfshirja juaj, mendimi dhe komentet tuaja mund të sjellin ndryshimin! Pyetsori do të qendroje aktiv deri në datën 20 Nentor.

 

Mbushe këtë pyetsor të shkurter dhe bëhu pjesë në vendimarrje TANI duke klikuar linkun më poshtë:​​

 

linku

Thirrje për shprehje interesi: pozicion vakant në kuadër të Programit IADSA II/2020/04, në rolin Menaxher Projekti.

Thirrje për shprehje interesi: pozicion vakant në kuadër të Programit IADSA II/2020/04, në rolin Menaxher Projekti.

Në kuadër të Programit IADSA II/2020/04, Për Ratifikimin e Marrëveshjes Ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës së Italisë për Konvertimin e Borxhit për Zhvillim, Bashkia Kolonjë (Shqipëri), fton kandidatët e interesuar për të shprehur interes për pozicionin vakant të punës si në vijim:

 

– Menaxher Projekti, 

 

Procedura e Aplikimit:

Kandidatet  e interesuar duhet te dorezojne dokumentat e aplikimit  si me poshte:

 

 • Letër motivimi në anglisht;
 • Curriculum vitae (CV) në formatin Europass;
 • Fotokopje të Pasaportës
 • Fotokopje te diplomave universitare,  master,  PhD;
 • Fotokopje te  Diplomave/Certifikatave   qe  provojne njohurite   e  gjuhes   angleze   (nese   diploma universitare  eshte marre ne nje program studimi  ne gjuhen angleze  ose italiane, nuk eshte e nevojshme deshmia e gjuhes);
 • Certifikata të trajnimeve, aftësive kompjuterike
 • Dokumente të tjera relevante mbi eksperiencat e mëparshme, të tilla si: letra reference, certifikata, librezë pune, etj.

 

Kandidatët  e  interesuar  duhet  t’i   dorëzojnë  dokumentat  e aplikimit    deri  më  datë 18.10.2020,   ora 16.00,   ne adresen  si  ne vijim:

Bashkia Kolonje, Sheshi Rilindja Kolonje, Shqipëri, 1001,  me subjekt:

 

Aplikim për pozicionin “Menaxher  Projekti”, për Projektin Rivitalizimi i Qendrës Multifunksionale Kolonjë”financuar nga IADSA II.

 

Ose në adresën elektronike:info@kolonja.gov.al

Më shumë infromacion në lidhje me përshkrimin e punës kërkesat dhe kualifikimet shtesë mund të gjeni në Termat e Referencës publikuar në faqen zyrtare të Bashkisë Kolonjë www.kolonja.gov.al.

Vetëm kandidatët e short-listuar do të kontaktohen për intervistë në fazën e dytë të përzgjedhjes.

Thirrje për shprehje interesi: pozicion vakant në kuadër të Programit IADSA II/2020/04, në rolin Ekspert Prokurimi.

Thirrje për shprehje interesi: pozicion vakant në kuadër të Programit IADSA II/2020/04, në rolin Ekspert Prokurimi.

Në kuadër të Programit IADSA II/2020/04, Për Ratifikimin e  Marrëveshjes Ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës së Italisë për Konvertimin e Borxhit për Zhvillim, Bashkia Kolonjë (Shqipëri), fton kandidatët e interesuar për të shprehur interes përpozicionin vakant të punës si në vijim:

 

– Ekspert Prokurimi, 

 

Procedura e Aplikimit:

Kandidatet  e interesuar duhet te dorezojne dokumentat e aplikimit  si me poshte:

 

 • Letër motivimi në anglisht;
 • Curriculum vitae (CV) në formatin Europass;
 • Fotokopje të Pasaportës
 • Fotokopje te diplomave universitare,  master,  PhD;
 • Fotokopje te  Diplomave/Certifikatave   qe  provojne njohurite   e  gjuhes   angleze   (nese   diploma universitare  eshte marre ne nje program studimi  ne gjuhen angleze  ose italiane, nuk eshte e nevojshme deshmia e gjuhes);
 • Certifikata të trajnimeve, aftësive kompjuterike
 • Dokumente të tjera relevante mbi eksperiencat e mëparshme, të tilla si: letra reference, certifikata, librezë pune, etj.

 

Kandidatët  e  interesuar  duhet  t’i   dorëzojnë  dokumentat  e aplikimit    deri  më  datë 18.10.2020    ora 16.00,   ne adresen  si  ne vijim:

Bashkia Kolonje, Sheshi Rilindja Kolonje, Shqipëri, 1001,  me subjekt:

 

Aplikim për pozicionin “Expert Prokurimi”, për Projektin Rivitalizimi i Qendrës Multifunksionale Kolonjë”financuar nga IADSA II.

 

Ose në adresën elektronike:info@kolonja.gov.al

Më shumë infromacion në lidhje me përshkrimin e punës kërkesat dhe kualifikimet shtesë mund të gjeni në Termat e Referencës publikuar në faqen zyrtare të Bashkisë Kolonjë www.kolonja.gov.al.

Vetëm kandidatët e short-listuar do të kontaktohen për intervistë në fazën e dytë të përzgjedhjes.

 

Thirrje për shprehje interesi: pozicion vacant në kuadër të Programit IADSA II/2020/04, në rolin Ekspert Financiar.

Thirrje për shprehje interesi: pozicion vacant në kuadër të Programit IADSA II/2020/04, në rolin Ekspert Financiar.

Në kuadër të Programit IADSA II/2020/04, Për Ratifikimin e Marrëveshjes Ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës së Italisë për Konvertimin e Borxhit për Zhvillim, Bashkia Kolonjë (Shqipëri), fton kandidatët e interesuar për të shprehur interes për pozicionin vacant të punës si në vijim:

 

– Ekspert Financiar,

 

Procedura e Aplikimit:

Kandidatet  e interesuar duhet te dorezojne dokumentat e aplikimit  si me poshte:

 

 • Letër motivimi në anglisht;
 • Curriculum vitae (CV) në formatin Europass;
 • Fotokopje të Pasaportës
 • Fotokopje te diplomave universitare,  master,  PhD;
 • Certifikata të trajnimeve, aftësive kompjuterike
 • Dokumente të tjera relevante mbi eksperiencat e mëparshme, të tilla si: letra reference, certifikata, librezë pune, etj.

 

Kandidatët  e  interesuar  duhet  t’i   dorëzojnë  dokumentat  e aplikimit    deri  më  datë 18.10.2020,   ora 16.00,   ne adresen  si  ne vijim:

Bashkia Kolonje, Sheshi Rilindja Kolonje, Shqipëri, 1001,  me subjekt:

 

Aplikim për pozicionin “Ekspert Financiar”, për Projektin Rivitalizimi I Qendrës Multifunksionale Kolonjë”financuar nga IADSA II.

 

Ose në adresën elektronike:info@kolonja.gov.al

Më shumë infromacion në lidhje me përshkrimin e punës kërkesat dhe kualifikimet shtesë mund të gjeni në Termat e Referencës publikuar në faqen zyrtare të Bashkisë Kolonjë www.kolonja.gov.al.

Vetëm kandidatët e short-listuar do të kontaktohen për intervistë në fazën e dytë të përzgjedhjes.

Shpallje Interesi

4Plus Project - Αρχική                                                             “Project co-funded by the European Union”

 

Shpallje Interesi

Në kuadër të Projektit “4 PLUS” ,Bashkia Kolonjë shpall thirrjen për:

“EKSPERTIZE TEKNIKE NE PERGATITJEN E RAPORTIT TE PERBASHKET LOKAL PER PLANET E EMERGJENCAVE CIVILE NE KONTEKST TE PROJEKTIT 4 PLUS”

“TECHNICAL EXPERTISE IN THE PREPARATION OF THE JOINT ROADMAP,LOCAL COMMITMENT AND CONTINUITY PLANS IN THE CONTEXT OF 4 PLUS PROJECT,KOLONJE,ALBANIA”

 

Të interesuarit të dorëzojnë pranë Bashkisë Kolonjë:

a) profili i plotë i ekspertit (cv*referenca)

b) licensa profesionale në kontekst të projektit

c) eksperiencë të ngjashme,vjetërsia mbi 5 vjet do të konsiderohet benefit

 

Të interesuarit të dorëzojnë dokumentat(çertifikatën e rregjistrimit) brenda këtij afati kohor:nga 30.04.2020 deri 14.05.2020 në adresën e mëposhtëme:

Aurela Cani

Bashkia Kolonjë

 

 

“The Interreg IPA CBC Programme “Greece – Albania 2014 – 2020” supports the cooperation between the two countries. Under a common fund, the two countries join forces and capitalize on the advantages of the cross-border region to achieve benefits for both countries”.

Shpallje Interesi

Shpallje Interesi

Project GREENPOINT MOB

“Project co-funded by the European Union”
“The Interreg IPA CBC Programme “Greece – Albania 2014 – 2020” supports the cooperation between the two countries. Under a common fund, the two countries join forces and capitalize on the advantages of the cross-border region to achieve benefits for both countries”.

Në kuadër të implementimit të projektit “GREEN POINT MOBILE”,Kolonjë,Albania

Bashkia Kolonjë shpall Proçedurën për :”Blerje pajisje kompjuterike-Laptop” .

Contract title: Supply of <“PURCHASING COMPUTER EQUPMENT:LAPTOP:IN THE FRAME OF THE ”GREEN POINT MOBILE “PROJECT IMPLEMENTATION,KOLONJË, ALBANIA”.>   

Publication reference: A2-1.1-8/G-MOB/S_04

Operatorët e interesuar mund të shkarkojnë formularin e Specifikimeve Teknike dhe të Ofertës financiare,tek linku  (https://ec.europa.eu/europeaid/prag/annexes.do?chapterTitleCode=C)

dhe ta paraqesin atë brenda datës 13.04.2020, në adresën e mëposhtme :

Bashkia Kolonje,Sheshi Rilindja14
Kolonjë, Albania 1001

Aurela Cani

 

 

“This webpage has been produced with the financial assistance of the European Union. The contents of the webpage are the sole responsibility of NET METERING project Beneficiaries and can in no way be taken to reflect the views of the European Union, the participating countries and the Managing Authority”.

Shpallje Interesi

Project - NET METERING

“Project co-funded by the European Union”
“The Interreg IPA CBC Programme “Greece – Albania 2014 – 2020” supports the cooperation between the two countries. Under a common fund, the two countries join forces and capitalize on the advantages of the cross-border region to achieve benefits for both countries”.

 

Në kuadër të implementimit të projektit “NET METERING”,Kolonjë,Albania

Bashkia Kolonjë shpall Proçedurën për :”Blerje pajisje kompjuterike-Laptop” .

Contract title: Supply of <“PURCHASING COMPUTER EQUPMENT:LAPTOP:IN THE FRAME OF THE ”NET METERING “PROJECT IMPLEMENTATION,KOLONJË, ALBANIA”.>   

Publication reference: A2-1.3-3/NET-S_04

Operatorët e interesuar mund të shkarkojnë formularin e Specifikimeve Teknike dhe të Ofertës financiare,tek linku (https://ec.europa.eu/europeaid/prag/annexes.do?chapterTitleCode=C)

dhe ta paraqesin atë brenda datës 13.04.2020, në adresën e mëposhtme :

Bashkia Kolonje,Sheshi Rilindja14
Kolonjë, Albania 1001

Aurela Cani

 

 

“This webpage has been produced with the financial assistance of the European Union. The contents of the webpage are the sole responsibility of NET METERING project Beneficiaries and can in no way be taken to reflect the views of the European Union, the participating countries and the Managing Authority”.
AlbaniaUSA