• AUTORIZIME PËR PUNIME QË NUK KËRKOJNË LEJE NDËRTIMI (RIPARIME)
 • Dokument pronësie
 • Kërkesë me shkrim për punimet që do të kryhen
 • Mandatpagesa e tarifës së aplikimit
 • Fotografi të objektit
 • Vërtetim të pagesës së taksave vendore
 • Vërtetim MKZ

 

 • APLIKIM PËR LEJE ZHVILLIMI
 • Format i aplikimit
 • Prokura e zhvilluesit për autorizim aplikimi
 • Dokument pronësie
 • Projekt – ideja (Perdorimi i tokes; Intensitet; koeficent; Hmax; distancat; gjelberimi; parkimet; gjendja ekzistuese dhe lidhja me infrastukturen)
 • Mandatpagesa e tarifes se aplikimit

 

 • APLIKIM PËR LEJE NDËRTIMI
 • Projekti dhe relacioni Arkitektonik
 • Projekti dhe relacioni Konstruktiv
 • Projekti dhe relacioni Elektrik
 • Projekti dhe relacioni Hidrosanitar
 • Instalimet ngrohje – ftohje
 • Preventivi
 • Deklarata e projektuesit te licensuar
 • Planvendosja e ndë rtimit
 • Grafiku i punimeve
 • Vlerësimi i ndikimit në mjedis
 • Leja e Zhvillimit
 • Mbrojtja kundra zjarrit
 • Formati i aplikimit
 • Licensa për ushtrim aktiviteti
 • Mandatpagesa e tarifës së aplikimit
 • Relacioni i eficensës së energjisë
 • Policë sigurimi e projektuesve
AlbaniaUSA