Kujtese Termeti

 

Përfitim ndihme financiare në rast fatkeqësie natyrore

 

Qytetari duhet te paraqese kete liste dokumentash ne rast kur kerkon te perfitoje ndihme financiare ne rast fatkeqesie natyrore:

-Kerkese me shkrim nga banoret e prekur nga fatkeqesia
-certifikata familjare ne momentin e ndodhjes se fatkeqesise

Vendi: Dorezimi I dokumentave tek Sekretaria ose Zyra e Protokollit ne Bashkine Kolonje

Me pas vijon:

-ndjekja e procedurave administrative
– Vendimi i Këshillit Bashkiak konfirmuar nga Prefekti
– Procesverbal konstatimi
– Raport nga shërbimi gjeologjik
Afati kohor i dhënies së shërbimit – 30 ditë

Autoriteti pergjegjes qe kryen procedurat:Sektori I emergjencave Civile dhe Drejtorite Perkatese

 

 

AlbaniaUSA