Më 8 dhe 9 tetor 2018, u mbajt  në Nestorio, takimi fillestar i partnerëve të projektit GREENPOINT-MOB në kuadër të Programit Evropian INTERREG – IPA CBC GREECE-ALBANIA 2014-2020, në të cilin Komuna e Nestorio merr pjesë si një partner.

Në projektin specifik, të financuar nga INTERREG – IPA CBC GREECE – ALBANIA 2014-2020,marrin pjese 6 partnere:

  1. DIADYMA S.A., Greqi (partneri kryesor)
  2. Komuna e Prespes, Greqi
  3. Komuna e Nestorio, Greqi
  4. Komuna e Kolonjës, Shqipëri
  5. Qendra Ballkanike për Bashkëpunim dhe Zhvillim (BCCD), Shqipëri
  6. Komuna e Gjirokastrës, Shqipëri

Projekti GREENPOINT-MOB ka të bëjë me parandalimin dhe riciklimin e mbeturinave dhe zhvillimin e një pike të gjelbër të lëvizshme për zonën ndërkufitare midis Greqisë dhe Shqipërisë.Objektivi kryesor i projektit është përmirësimi i menaxhimit të mbeturinave të riciklueshme (letra, plastika, qelqi, alumini, bateritë, vajrat e përdorura, pajisjet elektrike dhe elektronike, mbetjet e rënda, veshjet e përdorura dhe llambat) në zonat e largëta. Synimet e ketij projekti  nder te tjera jane : – për të plotësuar nevojën për të përmirësuar riciklimin në zonat e izoluara dhe të largëta duke ofruar zgjidhje të përshtatshme për të gjitha rrjedhat e mbetjeve përmes GREEN POINT MOB,- ngritja e vetëdijes së qytetarëve për praktikat e riciklimit dhe ndarjen e duhur të mbetjeve në burim,- zhvillimi i trajnimeve të përshtatshme dhe sesioneve informuese për grupet e targetuara në fushat e largëta të projektit, dmth. shkollat, autoritetet publike dhe kompanitë private,- shkëmbimin, midis partnerëve, të njohurive dhe praktikave të mira lidhur me përmirësimin e menaxhimit të mbetjeve të riciklueshme,- furnizimi i kazanëve të përshtatshëm të riciklimit dhe automjeteve për transportimin e tyre në zonat malore dhe të largëta,- kryerjen e një studimi të vlerësimit të nevojave për të identifikuar gjendjen aktuale të procesit të riciklimit dhe nivelin e menaxhimit të mbeturinave. Bazuar në gjetjet, planet specifike të riciklimit lokal (LRP-të) do të zhvillohen me veprime specifike në çdo komunë pjesëmarrëse për të transferuar njohuritë e procesit të riciklimit.Në këtë kontekst, projekti GREEN POINT MOB përfshin gjithashtu fushata lokale të ndërgjegjësimit, organizimin e ngjarjeve dhe mbajtjen e seminareve për praktikat e mira për menaxhimin e mbeturinave dhe riciklimin në shtëpi.Objektivi kryesor i projektit është përmirësimi i menaxhimit të mbetjeve në zonat e largëta duke rritur riciklimin e mbeturinave me 50%. Në zonat ku nuk ka riciklim në këtë moment, objektivi është vendosur në 10% të riciklimit të mbeturinave.

 

Disa foto nga takimi.

 

 

AlbaniaUSA