Ne lidhje me kriteret dhe procedurat per dhenien e ndihmes financiare te shtetasve te prekur nga fatkeqesia.
Baza ligjore,ligji nr 45/2019″Per Mbrojtjen Civile” VKM Nr.329,date 16.5.2012.

Dokumentacioni qe kerkohet nga shtetasit,per tu dorezuar ne bashkine Kolonje:

  1.  Kerkese me shkrim nga qytetari.
  2.  Fotokopje e kartes se idenditetit.
  3.  Certifikata familjare ne momentin e
     ndodhjes se fatkeqesise.
  4.  Numrin e pasurise se baneses

Dhe VKM Nr.347 date 26.5.2022″ Per percaktimin e menyres se mbledhjen dhe administrimit te te dhenave nga humbjet.

Afati I dorezimit te dokumentacioni eshte brenda 15 diteve ,nga momenti I ndodhjes se fatkeqesise.

AlbaniaUSA