Emri i subjektit: “OLSI” Sh.p.k.

Lloji i instalimit: “Furnizim me karburant dhe GLN i makinave në një stacion të furnizimit me karburant”.

Vendodhja: Korçë LeskovikLeskovik-Kolonje. Zona kadastrale 2430.

Data dhe ora e zhvillimit të takimit:dt .26.08.2021   ora: 12:30

Vendi i takimit: Pranë aktivitetit.

AlbaniaUSA