________________________________________________________________________________________________

JORGJI QIRJAZI

Koordinator për të drejtën e informimit, njoftimit dhe konsultimit publik


Drejtor Kabineti

e-mail: Jqirjazi06@gmail.com
tel: 069 73 37 659

Orari i punës i Administratës së Bashkisë

E hënë – E premte

08:00 – 16:00

Adresa:Sheshi “Rilindja”,Erseke,Kodi Postar 7401, Tel:+355 812 23173, +355 812 22318

Kompetencat


a. i mundëson çdo kërkuesi të drejtën për t’u njohur me informacionin publik, sipas këtij ligji, duke u konsultuar me dokumentin origjinal ose duke marrë një kopje të tij;

b. krijon, mban, publikon dhe përditëson regjistrin e kërkesave dhe përgjigjeve brenda afatit të parashikuar në pikën 1, të nenit 8, të këtij ligji;

c. bashkërendon punën për plotësimin e kërkesave për informacione brenda afateve dhe sipas mënyrës së parashikuar në këtë ligj;

d. regjistron kërkesat për informacion dhe cakton një numër rendor për secilën prej tyre;

e. dërgon kërkesën për informim te një autoritet tjetër publik, brenda afateve të parashikuara në këtë ligj, kur rezulton se autoriteti publik ku është depozituar kërkesa nuk e zotëron informacionin e kërkuar;

f. verifikon rastet për dhënien falas të informacionit qytetarëve, sipas parashikimit të pikës 5, të nenit 13, të këtij ligji;

g. kryen njoftimet paraprake, sipas neneve 14 dhe 15, të këtij ligji, si dhe komunikon me kërkuesin, sipas nevojës për trajtimin e kërkesës për informacion publik.