Kerkese per Informim

Format Kërkesë Informacioni

Adresat postare dhe elektronike për depozitimin e kërkesave për informim:

Adresa:Bashkia Kolonje,Sheshi Rilindja;Kodi Postar 7401,Tel:+355 812 23173, +355 812 22318

Email: bashkia.kolonje@gmail.com

Format Kërkesë Informacioni :   Shkarko Dokument