Ligji Nr.119 date 17 Tetor 2014

LIGJI PER TE DREJTEN E INFORMIMIT. Shkarko Dokumentin ne pdf


Ligji Nr.9887 date 10.03.2008,ndryshuar me Ligjin Nr.48/2012,ndryshuar me Ligjin Nr.120/2014

LIGJI PER MBROJTJEN E TE DHENAVE PERSONALE. Shkarko Dokumentin ne pdf


Ligji Nr.9049 date 10.04.2013

LIGJI PER PËR DEKLARIMIN DHE KONTROLLIN E PASURIVE, TË DETYRIMEVE FINANCIARE TË TË ZGJEDHURVE DHE TË DISA NËPUNËSVE PUBLIKË. Shkarko Dokumentin ne pdf


Ligji Nr.115 date 31.07.2014

LIGJI PËR NDARJEN ADMINISTRATIVO – TERRITORIALE TË NJËSIVE TË QEVERISJES VENDORE NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË. Shkarko Dokumentin ne pdf


Ligji Nr.139 date 17.12.2015

LIGJI PER VETEQEVERISEN VENDORE .Shkarko Dokumentin ne pdf

Ky ligj rregullon organizimin dhe funksionimin e njësive të vetëqeverisjes vendore në Republikën e Shqipërisë, si dhe përcakton funksionet, kompetencat, të drejtat dhe detyrat e tyre e të organeve përkatëse.


Ligji Nr.10 279 date 20.05.2010

LIGJI PER KUNDERVAJTJET ADMINISTRATIVE. Shkarko Dokumentin ne pdf


Ligji Nr. 9131 date 08.09.2003

LIGJI PER RREGULLAT E ETIKES NE ADMINISTRATEN PUBLIKE .Shkarko Dokumentin ne pdf