5 Maji, Dita e dëshmorëve

Me rastin e 5 majit, ditëssëdëshmorëve, BashkiaKolonjënëbashkëpunim me Komitetin e VeteranëvetëRrethit, Organizatën e Dëshmorëvedhe me QendrënKulturore “Fan S Noli”kryenhomazhepranëvarrezavetëDëshmorëvedhevendosënkurora me lulenëkujtimtëtërënëve.

Kjoceremoni u shoqërua me njëkoncertmuziko- letrarnëkujtimtëkësaj date dhepërfundoi me njëkokteilpërtëgjithëtëpjesëmarrësit.

Tëpranishëmnëkëtëceremonipërkujtimiishinkryetari i BashkisëKolonjë, z.IliaStefo, deputetja e zonës, znj.ElisaSpiropali, familjarë e tëafërmtëdëshmorëve .