Viti 2018: Fundi i kultivimit të bimëve narkotike

 

Prefekti i qarkutKorçë, Z. DhoriSpirollari, ende pa trokiturpranverakafilluartëzhvillojëtakimenëgjithërajonin meshtabin e luftëskundërkultivimittëbimëvenarkotike.

Takimi i parëështërealizuarnëqytetin e Korçësdheditën e sotmeaiështëndalurnëqytetin e Ersekës eatëtëLeskovikut.

  1. Spirollaripërcollimesazhinqëviti 2018 do tëshënojëfundin e kultivimittëbimëvenarkotikedheKorça do tëjetërajonimë i pastër.