Konkursi “Zerat feminore”

Qendrakulturore “Fan Noli” nëbashkëpunim me Qendrënkulturoretëfëmijevë, drejtoritë e kopshtevedhepërfaqësuesit e BashkisëKolonjëorganizuankonkursin “Zëratfëminorë”.

Nnëkëtëaktivitetmorrënpjesë 43 vogëlushëtëcilëtkënduanrreth 17 këngëtënjohurapërfëmijë.

Çmimiiparë, përinterpetuesindhezërinmëtëmirëshkoipërKledjonÇucllarin.

Kyaktivitetështëzhvilluar pas 20 viteshmungesëpërtirikthyergjallërinëjetëskulturoretëqytetit.