Degjesa per projekt- buxhetin afatmesëm në Njësite Administrative Mollas ,Clirim dhe Barmash

Vazhdojnë dëgjesat publike për hartimin e Projekt- Buxhetit Afatmesëm!
Ne daten 05.09.2017 u ndalëm në Njësinë Administrative Mollas dhe Clirim, ndersa ne daten 11.09.2017 ne Njësinë Administrative Barmash!
Prioritet i këtij projekt-buxheti do të jetë rilindja rurale!