Degjesa per projekt- buxhetin afatmesëm në Njësite Administrative Novoselë dhe Qendër Ersekë

Ne date 04.09.2017 u ndalëm në Njësinë Administrative  Qendër Ersekë ,dhe ne date 12.09.2017 ne Njesine Administrative Novosele për të dëgjuar se cilat ishin propozimet e banorëve për investime publike në zonen ku ata jetojne.
Projekt- buxheti afatmesëm do të ketë si synim zhvillimin e zonave rurale.
Investimet do të shkojnë kryesisht për ndërtimin e ujësjellësit, shtrimin e rrugëve, ndërtimin e kanaleve vaditëse…